11111
ریل آسانسور

دانش بنیان شدن ریل آسانسور

ریل آسانسور تولید کارخانه پرتوآ – اصفهان به عنوان محصول دانش بنیان پذیرفته شد.

نتیجه گیری کارشناسان دانش بنیان بعد از انجام  ممیزی از کارخانه پرتوآ اصفهان :

پیچیدگی های فنی در حوزه طراحی فرآیند تولید شامل نورد گرم و کشش سرد جهت دستیابی به تلرانس ابعادی 150 میکرومتر و نیز خیز 2 میلیمتر در طول 5 متر مطابق با استانداردهای بین المللی در راستای دستیابی به الزامات مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها، از متوسط سطح فناوری های موجود در کشور بالاتر بوده و دستیابی به آن مستلزم انجام تحقیق و توسعه توسط یک تیم فنی خبره می باشد.

MalaysiaIraqIran